Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022

 

UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

TRƯỜNG MẦM NON YÊN SỞ

 

Số:  06/KH-MNYS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

 

Yên Sở, ngày 02  tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH

                                 Tuyển sinh trường mầm non Yên Sở năm học 2021-2021
 

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020;

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

           Căn cứ công văn số 1199/ SGDĐT-QLT ngày 13/04/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;

           Căn cứ công văn số 02/ PGD&ĐT ngày 16/04/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Đức về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Trường Mầm non Yên Sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn để làm căn cứ phân tuyến tuyển sinh, đảm bảo đủ số chỗ học cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: Tuyến tuyến sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường CSVC, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

- Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

B. NỘI DUNG:

1) Phương thức và đối tượng

- Phương thức: Xét tuyển

- Đối tượng: Trẻ trong độ tuổi mầm non có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn xã Yên Sở.

2) Độ tuổi dự tuyển:

Trẻ từ 24 tháng tuổi (2 tuổi) đến 60 tháng tuổi (Trẻ 5 tuổi).

3) Hồ sơ dự tuyển:

+ Đơn xin học (theo mẫu);

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã; 

4) Thời gian tuyển sinh

* Tuyển sinh trực tuyến:

- Mầm non 5 tuổi: Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 17/7/2021

* Tuyển sinh trực tiếp:

 - Từ ngày  23/7/2021 đến ngày 28/7/2021: Tuyển sinh đúng tuyến.

 - Từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021: Tuyển sinh bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu và được phòng GD&ĐT cho phép).

5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

* Tuyển mới:

Dự kiến kế hoạch tuyển

Địa bàn

tuyển sinh

Bình quân  học sinh/lớp

Số lớp

Tuyển bổ sung

Xã Yên Sở

 

4 nhóm: 2 tuổi

140 trẻ

30 trẻ

2 lớp: 3 tuổi

26 trẻ

35 trẻ

1 lớp: 4 tuổi

7 trẻ

40 trẻ

Tổng cộng: 7 lớp

173 trẻ

 

 

          * Tuyển bổ sung:

Dự kiến kế hoạch tuyển bổ sung

Địa bàn

tuyển sinh

Bình quân  học sinh/lớp

Số lớp

Tuyển bổ sung

 

 

1 lớp: 2 tuổi

20 trẻ

 

Yên Sở

30 trẻ

Tổng cộng: 1 lớp

20 trẻ

 

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

I. Phân công trách nhiệm:

1) Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:

          - Chịu trách nhiệm chung, cuối cùng trước Phòng GD&ĐT và UBND xã Yên Sở về công tác tuyển sinh.

- Chủ động phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ, số học sinh trong độ tuổi TS trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường trình phòng GD&ĐT phê duyệt. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.

- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh… Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân.

- Tuyên truyền, hướng dẫn toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên,  cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

- Chuẩn bị đầy đủ CSVC, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

- Thành lập một Hội đồng tuyển sinh trình phòng GD&ĐT huyện ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai và công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các thành viên của Hội đồng thực hiện công tác tuyển sinh đúng theo các qui định của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, đúng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường đã được phòng GD&ĐT phê duyệt.

- Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo về phòng GD&ĐT đúng qui định

2) Các thành viên của Hội đồng tuyển sinh

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyển sinh theo sự phân công của chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm ta kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh : “ Đã kiểm tra khớp với giấy khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.

- Trong suốt thời gian tuyển sinh không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đọa của cấp trên (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi Covid-19).

- Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Kết thúc tuyển sinh lập danh sách học sinh được tuyển, được in từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh với UBND xã và báo cáo kết quả với phòng Giáo dục và Đào tạo.

          - Chịu trách nhiệm trước chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc làm được phân công thực hiện.

II. Chế độ báo cáo:

- Ngày 10/5/2021: Trình kế hoạch tuyển sinh.

- Ngày 05/8/2021: Nộp báo cáo chính thức và các biểu tổng hợp về kết quả tuyển sinh.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Hà

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 9
Tháng trước : 822